Účel fondu

1.         Účelem zřízení nadačního fondu je zejména zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců Vězeňské služby, iniciování změn ve vězeňském systému směrem k evropským standardům  tak, aby zaměstnanci pracovali v budovách odpovídajících potřebám současného vězeňství, a to i za cenu posouzení samotné vhodnosti budov stávajících, jež jsou určeny k věznění lidí, jak z hlediska kvalitních podmínek pro práci personálu, tak lidských podmínek pro odsouzené ve vězení, podpora reintegrace propuštěných zaměstnanců Vězeňské služby do běžných pracovních podmínek, pomoc při zajištění rekvalifikace těchto bývalých zaměstnanců Vězeňské služby a poskytování materiální a finanční subvence zaměstnancům Vězeňské služby, kteří ve svém zaměstnání utrpěli pracovní úraz, či trpí nevyléčitelnou chorobou, bránící jim ve výkonu jakéhokoliv povolání, a v neposlední řadě iniciovat zásadní změny a záměry ve vězeňském systému.

Tohoto účelu, respektive cíle, chce Nadační fond dosáhnout iniciováním zásadní legislativní změny celého konceptu vězeňství v České republice, a to včetně snížení militarizace Vězeňské služby, a změny kvazi-vojenské struktury správy vězeňského systému, který je nesmyslně drahý, nákladný a neefektivní, jakož i větším přiblížením strukturám evropských vězeňských standardů

2.         Nadační fond v.s. Alberta Žirovnického dále podporuje:

  • a)        zlepšení pracovních podmínek současných i bývalých zaměstnanců Vězeňské služby ČR;
  • b)        vydávání tiskovin, které budou sloužit k rozvoji duchovních hodnot pro práci ve vězeňském systému v souladu s podmínkami XXI. století, k informování o činnosti v oblasti vězeňství a k odkrytí reality současného vězeňského systému;
  • c)        vlastní distribuci různých výrobků a produktů spotřebního charakteru s logem Nadačního fondu;
  • d)        modernizaci legislativních změn a úprav zákonů, jež se týkají oblastí spadajících pod správu a výkon vězeňství ve své komplexnosti;

3.         Nadační fond může činnosti uvedené v odst.2 písm. b) a c) i samostatně provozovat.

4.         Nadační fond provozuje informační portál, jako prostředek k naplnění účelu Nadačního fondu.

5.         Nadační fond se podílí na přípravě vybudování nového komplexního a moderního vězeňského zařízení, jehož součástí bude i miniaturní město s vlastní infrastrukturou, ve kterém, vedle obytných budov pro pracovníky, bude i menší zdravotnické zařízení, hotel pro návštěvníky vězňů, moderní sportoviště, dílny, vzdělávací prostory pro rekvalifikace a modlitebny pro výkon duchovní služby, včetně potenciální kadetní školy.

Zásady GDPR